Лаборатория STC

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” struktūrvienība “STC laboratorija” ir Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta institūcija, kas ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām (identifikācijas numurs LATAK-T-021) jomā – transportlīdzekļu, ārpus telpām izmantojamo iekārtu, mašīniekārtu parametru testēšana, transportlīdzekļu bremžu sistēmas veiktspējas un funkcionālās drošības, reakcijas laika, enerģijas uzkrāšanas ierīču, bremžu cilindra mehāniskās bloķēšanas ierīces, piekabes inerces bremzēšanas sistēmas, bremžu pretbloķēšanas sistēmas, bremžu EBS sistēmas pārbaude, darba vides vibrācijas testēšana, ārpus telpām izmantojamo iekārtu trokšņu emisijas testēšana, darba vides trokšņu testēšana, spēļu ierīču-amerikāņu ruletes pārbaude, mašīniekārtu, tajā skaitā cilvēku pacelšanai paredzēto mašīnu, kas paceļ cilvēkus augstāk par 3 m testēšana, apgaismojuma testēšana, vides fizikālo parametru testēšana un veikt inspicēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarta prasībām (identifikācijas numurs LATAK-I-456) jomā: ūdensskaitītāju atkārtotā verificēšana, spēļu un rekreācijas laukumu pārbaudes, Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamu transportlīdzekļu individuālu apstiprināšanu un pārbūves atzīšanu. Lauku, koku un krūmu smidzinātāju pārbaudes.

Свяжитесь с нами

Услуги

Тестирование транспортных средств

По Регламенту (ЕU) № 167/2013 Европейского парламента и Совета

Тестирование оборудования

В соответствии с Правилами Кабинета министров № 195 «Правила безопасности машин» и Директивой 2006/42/ЕС Европейского парламента и Совета

Тестирование модифицированных транспортных средств

Прочность креплений сидений транспортных средств, проверка устойчивости

Измерения параметров рабочей среды

Освещение, температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, пыль, вибрация рук, шум, вибрация тела, шум окружающей среды

Верификация счетчиков воды

Мы верифицируем счетчики холодной и горячей воды типа DIN15 и DIN20.

Проверка молокомеров

Мы осуществляем проверки неавтоматических весов, емкостных молокомеров, счетчиков молока

Проверки детских площадок и зон отдыха

Изданные Кабинетом министров Правила № 18 «Правила безопасности детских площадок и зон отдыха» принятые 07.01.2020 г. и вступившие в силу с 17.01.2020 г.

Проверки игорного оборудования/американской рулетки

Определение характеристик в соответствии с Распоряжением № DI-31 директора Учреждения контроля за азартными играми Министерства финансов Литовской Республики от 21 марта 2012 года.

Прочие услуги по тестированию

Измерение массы до 100 тон, измерение силы до 10 КН, измерение давления до 250 бар, электрические измерения (заземление, сопротивление, силовая цепь).

Контакты

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ STC, ЭКСПЕРТ, ИНЖЕНЕР

Андрис Цирценис

Свяжитесь с нами

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!