STC laboratorija

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” struktūrvienība “STC laboratorija” ir Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta institūcija, kas ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām (identifikācijas numurs LATAK-T-021) jomā – transportlīdzekļu, ārpus telpām izmantojamo iekārtu, mašīniekārtu parametru testēšana, transportlīdzekļu bremžu sistēmas veiktspējas un funkcionālās drošības, reakcijas laika, enerģijas uzkrāšanas ierīču, bremžu cilindra mehāniskās bloķēšanas ierīces, piekabes inerces bremzēšanas sistēmas, bremžu pretbloķēšanas sistēmas, bremžu EBS sistēmas pārbaude, darba vides vibrācijas testēšana, ārpus telpām izmantojamo iekārtu trokšņu emisijas testēšana, darba vides trokšņu testēšana, spēļu ierīču-amerikāņu ruletes pārbaude, mašīniekārtu, tajā skaitā cilvēku pacelšanai paredzēto mašīnu, kas paceļ cilvēkus augstāk par 3 m testēšana, apgaismojuma testēšana, vides fizikālo parametru testēšana un veikt inspicēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarta prasībām (identifikācijas numurs LATAK-I-456) jomā: ūdensskaitītāju atkārtotā verificēšana, spēļu un rekreācijas laukumu pārbaudes, Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamu transportlīdzekļu individuālu apstiprināšanu un pārbūves atzīšanu. Lauku, koku un krūmu smidzinātāju pārbaudes.

Sazinies ar mums!

Pakalpojumi

Transportlīdzekļu testēšana

Pēc Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) Nr. 167/2013.

Iekārtu testēšana

Pēc MK noteikumiem Nr. 195”Mašīnu drošības noteikumi” un Eiropas komisijas direktīvas 2006/42/EC.

Pārbūvētu transportlīdzekļu testēšana

Sēdekļu stiprinājumu vietu izturība, stabilitātes pārbaude.

Darba vides parametru mērīšana

Apgaismojums, gaisa temperatūra, relatīvais gaisa mitrums, gaisa kustības ātrums, putekļi, rokas vibrācija, troksnis, ķermeņa vibrācija, vides troksnis.

Ūdens skaitītāju verificēšana

Verificējam aukstā un karstā tipa ūdens skaitītājus DIN15 un DIN20.

Piena mērlīdzekļu pārbaude

Veicam neautomātisko svaru, mērkannu, piena mērītāju pārbaudes.

Spēļu un rekreācijas laukumu pārbaudes

Ministru kabineta izdotie noteikumi par “Spēļu un rekreācijas laukumu drošības noteikumi “ Nr. 18 pieņemti 07.01.2020. un stājušies spēkā ar 17.01.2020.

Azartspēļu ierīču – Amerikāņu ruletes pārbaudes

Raksturlielumu noteikšana atbilstoši – Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Azartspēļu kontroles iestādes direktora 2012. gada 21. marta rīkojumu Nr. DI-31.

Citi testēšanas pakalpojumi

Masas mērīšana līdz 100 tonnām, spēka mērīšana līdz 10 KN, spiediena mērīšana līdz 250 BAR, elektro mērījumi (zemējuma, pretestības, spēka ķēdes).

Kontakti

STC laboratorijas vadītājs, eksperts, inženieris

Andris Circenis

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!