Policy

1. Mērķis

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – SIA” Sertifikācijas un testēšanas centrs”
klientam, kas ir datu subjekts, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību,
apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas
datus.

2. Informācija par Pārzini

Personu datu apstrādes Pārzinis ir SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” (turpmāk- STC),
reģistrācijas numurs 40003025542, juridiskā adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu
novads, LV–4126, kontakttālrunis datu apstrādes un aizsardzības jautājumos: +371 64130013.

3. Pamatnoteikumi

STC personas datu apstrādi veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Apstrādājot
personas datus tiek nodrošināta konfidencialitāte un ir īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie
pasākumi personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai
izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
Datu subjektam ir tiesības par STC veikto personas datu apstrādi iesniegt sūdzību LR Datu valsts
inspekcijā.

4. Datu apstrādes nolūki

STC apstrādā personas datus vienam vai vairākiem no šādiem nolūkiem:
Mācību, sertifikācijas un citu STC nodrošināto pakalpojumu sniegšanai:
– klienta identificēšanai;
līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
– klientu attiecību administrēšanai un mārketingam;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
norēķinu administrēšanai;
organizēto mācību procesu ievērošanas nodrošināšanai un kontrolei;
– izglītības dokumentu, sertifikātu sagatavošanai;
– videonovērošana ar mērķi – noziedzīgu nodarījumu novēršana un klientu īpašuma aizsardzība;
– likumā paredzētajos gadījumos.
Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus
STC.

5. Datu kategorijas

Šādu kategoriju personas datus var sniegt paši datu subjekti, tos var iegūt, klientam izmantojot STC
pakalpojumus, kā arī no trešajām personām (piemēram, publiskie vai privātie reģistri):
– personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums un vieta, identifikācijas
dokumenta dati);
– personas kontaktinformācija (pasta adrese, tālrunis, e-pasta adrese);

– vizuālie dati ( ieraksti no videonovērošanas kamerām, kas ir izvietotas STC piederošajos piegulošajā
teritorijā);
– saistīto personu (piemēram, klienta pārstāvji un pilnvarnieki un citas saistītās personas)dati;
– personas finanšu un darījumu informācija (piemēram, informācija par kontiem, veiktajiem
maksājumiem, līgumu un rēķinu kopijas);
– ar pakalpojumu saņemšanu citi saistītie dati (piemēram ganāmpulka numurs, laboratorisko
izmeklējumu dati, sertifikācijas dati, tehnisko lietu sagatavošanas dati, ziņas par izglītību, u.c.).

6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

– Līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu (rakstisku vai mutiski) pēc Klienta pieteikuma
un nodrošinātu tā izpildi;

– Normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu STC saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktupienākumu;
– Saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
– Likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no STC un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai
noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas STC leģitīmās (likumīgās)intereses.

7. Pārziņa leģitīmas intereses ir:

Veikt komercdarbību;
– Sniegt apmācību, sertifikācijas un citus pakalpojumus;
– Nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
– Administrēt maksājumus;
– Nodrošināt līguma saistību izpildi;
– Sabiedriskās kārtības nodrošināšana un noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar
īpašuma aizsardzību.;
– Uzturēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
– Reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
– Nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiemnotikumiem;
– Vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
– Informēt sabiedrību par savu darbību.

8. Personu datu saņēmēju kategorijas

STC neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma
darbības laikā iegūtu informāciju par Datu subjektu, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati
jānodod:
– noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
(piemēram, datu aktualizācijai Lauku atbalsta dienestā, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā);
– saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
– ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
– ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos STC likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram,
vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi STC likumīgāsintereses.

9. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai
izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir
veikti pienācīgi drošības pasākumi, kā piemēram:
– ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības
kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
– ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek
nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis.

10.Glabāšanas periods

STC glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:
– ir spēkā starp STC un Datu subjektu noslēgtaislīgums;
– STC vai Datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var realizēt savas leģitīmās
intereses;
– STC ir juridisks pienākums glabāt personas datus;
– ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu
apstrādes likumīgs pamats.
– videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 5 diennaktis no to
veikšanas dienas;
Pēc tam, kad vairs neizpildās neviens no 9. punktā minētajiem kritērijiem, Datu subjekta personas dati
tiek dzēsti.

11.Piekļuve personas datiem

Klientam ir tiesības saņemt informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, kas ir STC rīcībā, pieprasīt to
labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī ir tiesības uz
savu datu pārnesamību Regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
– rakstveida formā klātienē STC juridiskajā adresē uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
– elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

– iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to STC pa pastu. Šajā gadījumā STC patur iespēju lūgt
datu subjektam papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu datu subjekta personas datu drošību un
izpaušanu attiecīgai personai.
Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, STC pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē
un izpilda mēneša laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža, attiecīgi informējot Datu subjektu
par apstrādāto datu mērķi, apstrādes juridisko pamatojumu, datu kategoriju, datu saņēmēju, glabāšanas
termiņu, informāciju par citiem datu avotiem, ja personu dati iegūti no trešās personas, garantijas, ja
dati tiek nosūtīti trešajai pusei vai ārpus ES/EEZ. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, tā izpildes laiks
var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem. Šādā gadījumā STC informē Datu subjektu par pieprasījuma
izpildes pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja, izvērtējot
Datu subjekta pieprasījumu, STC secina, ka Datu subjekta pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai
pārmērīgs, STC, sniedzot Datu subjektam attiecīgu skaidrojumu, var pieprasīt saprātīgu samaksu, ņemot
vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar pieprasītās darbības veikšanu, vai arī – atteikties izpildīt
pieprasījumu.
STC atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniski
uz e-pasta adresi, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

12.Klienta tiesības atsaukt piekrišanu

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram informācija
par sertifikāta turpmāku uzturēšanu, apmācības procesu), var dot STC e-pastā, kā arī rakstveidā klātienē
STC juridiskajā adresē.
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc
pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo
paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
– nosūtot e-pastu uz adresi noreply@stc.lv;
– zvanot uz STC kontakttālruni +371 64130013;
– klātienē STC juridiskajā adresē.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija
spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem
tiesiskajiem pamatiem.

13.Saziņa ar Klientu

STC veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta
adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi STC veic uz noslēgtā līguma
(mutiska, rakstiska) pamata (piemēram, pakalpojuma sniegšanas laiku saskaņošana, informācija par
rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

14.Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

www.stc.lv mājaslapa var izmantot sīkdatnes. www.stc.lv mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo
personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko
STC neuzņemas atbildību.

15.Plašsaziņas sociālo līdzekļu lietojums

Datu pārziņa tīmekļa vietne var ietvert sociālo plašsaziņas līdzekļu funkcijas, (piemēram, Facebook,
Instagram pogu „Patīk” un „Dalīties”. )
Datu pārzinis var saņemt komentāru vai saiti, ar ko lietotājs dalās no Datu pārziņa tīmekļa vietnes sociālo
plašsaziņas tīmekļu vietnēs;
Mijiedarbību ar šīm Funkcijām pārvalda tā uzņēmuma privātuma politika, kas sniedz šīs Funkcijas,
(piemēram, Facebook privātuma politika).

16.Citi noteikumi

Dokuments ir spēkā pēc apstiprināšanas līdz jaunu noteikumu apstiprināšanai. Dokumenta iepriekšējās
versijas un aktuālā versija ir pieejama Klientam STC mājaslapā.

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!