Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu tipa apstiprināšana

Regula (ES) Nr.167/2013 ir saistoša visiem lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu izgatavotājiem, importētājiem, izplatītājiem (dīleriem). Tā nosaka ne tikai transportlīdzekļu konstruktīvās prasības, bet arī pienākumus, kas jāievēro izgatavotājiem, importētājiem un izplatītājiem attiecībā pret ES tirgus uzraudzības institūcijām un sertifikācijas institūcijām.

Sazinies ar mums

Kā iegūt sertifikātu?

1. Pieteikuma iesniegšana

Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz pieteikumu par tipa apstiprinājumu kopā ar dokumentu paketi, kā arī sertificējamā objekta paraugu.

2. Ražotnes audita veikšana

Sertifikācijas institūcija veic ražotnes auditu. Pozitīva rezultāta gadījumā izsniedz ražotnes atbilstības apliecinājumu (COP).

3. Tehniskā dienesta izvēle, testi

Sertifikācijas institūcija, pēc dokumentu izvērtēšanas, pieaicina Tehnisko dienestu sertificējamā objekta testēšanai.

4. Rezultātu izvērtēšana

Pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas no Tehniskā dienesta un to izvērtējuma, pozitīva rezultāta gadījumā, sertifikācijas institūcija noformē transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu.

5. Apliecinājuma iesniegšana

Savstarpēji parakstot nodošanas aktu un veicot apmaksu, sertifikācijas institūcija izsniedz beztermiņa EK tipa atbilstības apliecinājumu. EK tipa transportlīdzekļa atbilstības apliecinājums tiek ievietots ES kopējā datu bāzē ETAES.

Kontakti

Galvenais eksperts

Ilmārs Zaķis

Sertifikācijas eksperte

Iveta Šķērstiņa

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!