Bioloģiskā lauksaimniecība ārpus ES pēc līdzvērtības prasībām

Šī regula nosaka bioloģiskās ražošanas principus un noteikumus par bioloģisko ražošanu, ar to saistīto sertifikāciju un norāžu izmantošanu, kas attiecas uz bioloģisko ražošanu marķējumā un reklāmā. Noteikumi attiecas uz šādiem produktiem, kuru izcelsme ir lauksaimniecībā, tostarp akvakultūrā un biškopībā, ja šādus produktus ražo vai ir paredzēts ražot, sagatavot, marķēt, izplatīt, laist tirgū, importēt vai eksportēt no Eiropas Savienības.

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” STC Technical standard in compliance the requirements of EU Regulation (EU) 2018/848, 2021/1698 

Sazinies ar mums!

ES REGULA NR. 2018/848

ES Regula Nr. 2018/848 no 2022. gada 1. janvāra atceļ un aizstāj iepriekšējos tiesību aktus (Regulu (EK) Nr. 834/2007). Pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 2018/848, Komisija ir pieņēmusi šādus sekundāros aktus:

 • Deleģētie noteikumi, kas kalpo kā vispārējas īstenošanas akti, kas papildina vai aizstāj noteiktas pamatregulas daļas;
 • Īstenošanas noteikumi, ko izmanto, lai noteiktu universālus nosacījumus noteiktu prasību īstenošanai

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.834/2007.

Saite uz dokumentu- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20230221&qid=1704443363591 +

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1698

Komisijas deleģētā regula (ES) 2021/1698 (2021. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar procedūras prasībām to kontroles iestāžu un kontroles struktūru atzīšanai, kuras ir kompetentas veikt uzņēmēju kontroli un uzņēmēju grupas, kas sertificējušas bioloģiskos un bioloģiskos produktus trešās valstīs, un ar noteikumiem par to uzraudzību un kontrolēm un citām darbībām, kas jāveic šīm kontroles iestādēm un kontroles struktūrām:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1698-20230908&qid=1704453948800

Citi: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/legislation_en 

Ukraiņu valodā:  https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/perekladi-aktiv-acquis-yes/rozdil-v-ekonomichne-ta-galuzeve-spivrobitnictvo/glava-17-silske-gospodarstvo-ta-rozvitok-silskih-teritorij

Šī regula nosaka bioloģiskās ražošanas principus un noteikumus par bioloģisko ražošanu, ar to saistīto sertifikāciju un norāžu izmantošanu, kas attiecas uz bioloģisko ražošanu marķējumā un reklāmā. Noteikumi attiecas uz šādiem produktiem, kuru izcelsme ir lauksaimniecībā, tostarp akvakultūrā un biškopībā, ja šādus produktus ražo vai ir paredzēts ražot, sagatavot, marķēt, izplatīt, laist tirgū, importēt vai eksportēt no Eiropas Savienības.

Bioloģiskajai ražošanai ir jāsasniedz šādi vispārīgi mērķi:

 • veicināt vides un klimata aizsardzību;
 • augsnes ilgtermiņa auglības saglabāšana;
 • veicināt augstu bioloģiskās daudzveidības līmeni;
 • būtiski veicina netoksisku vidi;
 • veicināt augstus dzīvnieku labturības standartus un jo īpaši apmierināt sugai raksturīgās dzīvnieku uzvedības vajadzības;
 • īsu izplatīšanas kanālu un vietējās ražošanas veicināšana dažādās Savienības teritorijās;
 • reto un vietējo šķirņu saglabāšanas veicināšana, kurām draud izzušana;
 • bioloģiskās lauksaimniecības specifiskajām vajadzībām un mērķiem pielāgota augu ģenētiskā materiāla piegādes attīstības veicināšana;
 • veicināt augstu bioloģiskās daudzveidības līmeni, jo īpaši izmantojot daudzveidīgu augu ģenētisko materiālu, piemēram, organisko heterogēno materiālu un bioloģiskajai ražošanai piemērotas bioloģiskās šķirnes;
 • bioloģiskās augkopības darbības attīstības veicināšana, lai veicinātu labvēlīgas bioloģiskās nozares ekonomiskās perspektīvas.

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektora vadītāja

Ieva Lāce

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!